[giaban]Liên hệ [/giaban]

[loai]Villa [/loai]

[hot]Hot[/hot]

[vitri]Tiến Thành , Phan Thiết [/vitri]

[phongngu]2[/phongngu]

[phongtam]3[/phongtam]

[dientich]......[/dientich]

[mota]
Quận huyện: Tiến Thành
Kiểu dự án: Villa
[/mota]

[tongquan]
Đang Cập Nhật 
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d125394.0986905007!2d108.03528349999999!3d10.84451905!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31742a62c530cee7%3A0xef4dab314554aa7d!2zVGnhur9uIFRow6BuaCwgVHAuIFBoYW4gVGhp4bq_dCwgQsOsbmggVGh14bqtbg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1711357701238!5m2!1svi!2s [/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/PXXPEjZ05ok[/video]